"הדרך להשפיע"

הדרך לשכלל מיומנויות ניהול
ולהוביל שינויים בעבודה